EU:s avfallsdirektiv


Avfallsdirektivet beslutades inom EU 2008 och ersatte tre gamla direktiv: ramdirektivet (2006/12/EG) om avfall, direktiv (91/689/EEG) om farligt avfall och direktiv (75/439) om spillolja.
Sverige införde 2011 EU:s avfallsdirektiv i svensk lagstiftning.

Avfallshierarkin är utgångspunkten

I avfallsdirektivet lyfter man fram avfallshierarkin som prioriteringsordning  för lagstiftning och politik på avfallsområdet:

  

Med Recyctec kan du gå från nivå 4 till nivå 2 i EU:s avfallshierarki.

Prioriteringsordningen innebär att man helst ska förebygga avfall, i andra hand återanvända det, i tredje hand materialåtervinna det och så vidare. Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt. Dessutom ställs det krav på att energiåtervinning ska ske med hög energieffektivitet.

Förebygga avfall

För att ytterligare betona avfallshierarkin, finns det i avfallsdirektivet krav på medlemsstaterna att ta fram nationella program för förebyggande av avfall. I programmen ska mål för det förebyggande arbetet sättas upp. Medlemsstaterna ska också överväga en rad åtgärder som anges i en bilaga till direktivet. Exempel på åtgärder som man ska överväga är ekonomiska styrmedel, främjande av forskning, och kampanjer för att öka medvetenheten hos företag och allmänhet.

Mer information om EU:s avfallsdirektiv hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.

VISSTE DU ATT?

Återanvändning är ett steg bättre än återvinning och två steg bättre än energiutvinning i EU:s avfallshierarki.