Med en världsunik metod renar och återställer Recyctec glykol till  ursprungligt skick


Det började 2005, som en idé. Nu har vi en världsunik metod och reningsanläggning som helt renar använd glykol. 

Genom olika tester och metoder för rening identifierade vi runt 2005 en reningsmetod som miljövänligt helt renar använd glykol, dessutom med begränsat avfall som följd av reningsprocessen.

Sen dess har vi utvecklats metodiskt och i ett behärskat tempo. Vi har hela tiden varit noga med att lägga en stabil grund. Idag har vi en världsunik anläggning med fullskalig produktion strategiskt placerad i Jönköping.

Vi återställer använd glykol till sitt ursprungliga skick så att glykolen kan återanvändas om och om igen. Kretsloppet sluts för en ändlig naturresurs.

Recyctecs medverkan i glykolhanteringen förändrar mycket till fördel för vår gemensamma miljö. Istället för förbränning/destruktion renar vi den omhändertagna glykolen och återför den till marknaden som en ny glykol. Det betyder att glykolen kan användas oändligt många gånger. Med det sparar vi vår jord och vi hjälper företag att uppfylla sina miljölöften.

Glykolhantering idag, utan Recyctecs medverkan

Utan vår metod ser glykolhanteringen ut enligt följande: då använd glykol är ett riskavfall omhändertas glykolen av återvinningsföretagen. Dem transporterar den omhändertagna glykolen till värmeverk där glykolen bränns upp och blir energi. Detta är dock inte speciellt effektivt eller en god idé då energivärdet är lågt och därmed närmast kan liknas vid destruktion.

Så här ser omhändertagandet ut utan vår medverkan.

Glykolhantering med Recyctecs medverkan. Vi återställer glykolen till sitt ursprungliga skick.

Så här ser omhändertagandet ut med vår medverkan.

Från nivå 4 till nivå 2 i EU:s avfallshierarki

2011 infördes EU:s avfallsdirektiv i svensklagstiftning. I avfallsdirektivet lyfts avfallshierarkin fram som prioriteringsordning för lagstiftning och politik på avfallsområdet.

Prioriteringsordningen innebär att man helst ska förebygga avfall, i andra hand återanvända det, i tredje hand materialåtervinna det och så vidare. Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt. 

Vår metod är både miljömässig, ekonomiskt och tar glykolhanteringen från nivå 4 till nivå 2 i avfallshierarkin.

Läs mer om EU: s avfallsdirektiv här.
Mer information om EU:s avfallsdirektiv hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.

Certifierade enligt ISO 9001 och 14001 

Under tredje kvartalet 2013 slutförde vi det noggranna arbetet med certifiering, något vi både är stolta och glada över att kunna berätta.


 • Vinner upphandling

  Upphandlingen innefattar omhändertagandet av all använd glykol från de fyra kommunala återvinningsbolagen, Vafab Miljö, SRV, Renova och Borås Energi & Miljö.

  ISO certifieras

  Certifiering av verksamheten i Jönköping enligt ISO 9001 och ISO 14001.

 • Distributör avtal

  Avtal tecknas med Skandinaviens största distributör avseende leveranser av renad koncentrerad glykol.

  Vinnova

  Beviljande av bidrag genom Vinnova.

  Recyctec Asia Ltd

  Bolaget Recyctec Asia Ltd bildas.

  MEG

  Världens första Etylenglykol (MEG) framprocessas från använd glykol i vår uppskalade pilotanläggning.

  Avtal - GEM

  Avtal om finansiering träffas med Global Emerging Markets (GEM).

  EU Life+ Programme

  Beviljande av bidrag genom EU Life +

 • Anläggning i drift

  Anläggningen i Jönköping sätts i drift.

  Listning

  Listning på AktieTorget.

 • Anläggning slutbesiktigas

  Anläggningen i Jönköping slutbesiktigas.

  Recyctec Holding bildas

  Recyctec Holding förvärvar Recyctec AB

 • Miljötillstånd

  Miljötillstånd kring verksamheten i Jönköping erhålls.

 • Anläggning i Jönköping påbörjas

  Markanläggning och byggnation av anläggning i Jönköping påbörjas.

 • Kinesiska delägare

  Klart med kinesiska delägare i Recyctec AB

 • Recyctec AB bildas

  Recyctec AB bildas med etablering i Jönköping.

 • Tester avslutas

  Omfattande tester av processen (labbmiljö, pilotanläggning) har genomförts och vi har slutligen hittat rätt.

 • Tester fortsätter

   

 • Tester påbörjas

   

  Idé om att återställa glykol

  Kan vi göra en ändlig resurs oändlig?

VISSTE DU ATT?

Inom EU räknar man med att ca 2/3 av allt glykolavfall hamnar i avlopps- och dagvattensystemen.