Återanvändning av glykol – något helt nytt


Läs mer

Recyctec lyfter glykolavfallet i EU:s avfallshierarki och sluter kretsloppet

Vi har skapat en ny och världsunik reningsmetod där resultatet blir att vi kan återanvända glykolen igen. Med hjälp av den nya reningsmetoden lyfter vi glykolavfallet i EU:s avfallshierarki från energiåtervinning till återanvändning.

Med Recyctec kan du gå från nivå 4 till nivå 2 i EU:s avfallshierarki.

Vi gör glykolen till en oändlig produkt och sparar vår jord.

Vi återställer glykolen till ursprungligt skick och säljer den vidare till kemiföretag för vidare bearbetning. Kemiföretagen för sen ut den renade glykolen till marknaden igen. Därmed sluts också kretsloppet. 

Med Recyctecs medverkan renas den använda glykolen med en unik reningsmetod och kommer ut på marknaden igen. Kretsloppet sluts och vi sparar på jordens resurser.

Idag är förbränning det vanligaste

För närvarande är förbränning vanligaste metoden för omhändertagande av glykolhaltigt avfall. Den använda glykolen samlas in av våra största avfallsbolag och körs till förbränning i för ändamålet godkända förbränningsstationer.

Se nedan hur glykolhanteringen fungerar idag, utan vår medverkan.

Dessvärre går idag över 50 miljoner liter använd glykol ut i naturen, resten ca 1/3  tar återvinningsföretagen hand om och körs till förbränning.

Lågt energivärde

Detta är dock en tveksam metod då använd glykol med hög vattenhalt har lågt energivärde. Alltså, ett tillvägagångssätt mer inriktat på destruktion av ett farligt avfall än energiåtervinning.

Varför återanvända?

Först och främst, glykol som utvinns från olja är en ändlig resurs, dvs. den tär på jordens resurser och kommer någon gång att ta slut. Dessutom är efterfrågan alltid större än tillgången, vilket gör att  vår metod och återanvändning hjälper till att balansera glykolhanteringen såväl ekologiskt som ekonomiskt.

Orsakar syrebrist

Etylenglykol är giftigt (ska absolut inte förtäras) men är lätt nedbrytbar i naturen. Då det går åt mycket syre vid nedbrytningen kan glykol dock orsaka syrebrist i vattendrag och grundvatten om stora mängder släpps ut.

Endast 1/3 av den använda glykolen omhändertages

Inom EU räknar man med att ungefär 1/3 av glykolavfallet samlas in och förbränns, men att resten hamnar i avlopps- och dagvattensystemen. I det senare fallet med negativa konsekvenser för miljön.
Använd glykol från förbränningsmotorer (tex. bilar, bussar och entreprenadmaskiner) innehåller också tungmetaller, vidare så klassas glykol som farligt avfall. ”Farligt avfall” är ett samlingsbegrepp för avfall som på kort eller lång sikt ger upphov till skada hos människa, djur eller ekosystem om det inte omhändertas på rätt sätt.

Kadmium ett problem vid flygplatserna

Ett problem med den uppsamlade glykolen vid flygplatser är att den vanligen innehåller tungmetallen kadmium. Det finns speciellt känsliga delar på flygplanet som man behöver behandla med kadmium. Kadmium lossnar t.ex. vid avisning och hamnar i glykolen. Kadmium hamnar även på flygplatsens fordon vilket har inneburit att hangarer, verkstäder och tvätthallar på de stora flygplatserna har utrustats med väl utvecklade reningsverk som renar fordonstvättsvattnet från kadmium.

Goda anledningar till återanvändning av glykol

Det finns alltså goda grunder till att återanvända glykol. Vi sparar pengar men framför allt sparar vi vår gemensamma miljö. Vi på Recyctec är så klart glada över att kunna stoltsera med en världsunik metod, som hjälper till med just det. Att över hela världen och på ett positivt sätt bidra, till vår gemensamma miljö och till en bättre värld.
Utifrån använd glykol tar vi med vår världsunika metod fram ny renad glykol med koncentrationer upp till 98.5%, allt efter kundens önskemål. 

VISSTE DU ATT?

Inom EU räknar man med att ca 2/3 av allt glykolavfall hamnar i avlopps- och dagvattensystemen.